سیم کشی ساختمان

5مطلب موجود می باشد.
کلید کولر
سیم کشی ساختمان

کلید کولر (آموزش سیم کشی ساختمان بطور کامل و جامع)


 کلید کولر: کلید کولر آبی برای کنترل روشن و خاموش کردن الکتروموتور، تغییر سرعت آن و روشن کردن پمپ آب کولر است . کلید کولر آبی ترکیبی…

مدار كليد صليبي
سیم کشی ساختمان

مدار کلید صلیبی (آموزش سیم کشی ساختمان بطور کامل و جامع)


مدار کلید صلیبی آموزش بسن مدار کلید صلیبی کلید صلیبی با قرار گرفتن در مدار الکتریکی کلید تبدیل، تعداد نقاط کنترل لامپ را افزایش می دهد. کلید…

سیم کشی ساختمان

مدار کلید تبدیل (آموزش سیم کشی ساختمان بطور کامل و جامع)


مدار کلید تبدیل  آموزش بستن مدار کلید تبدیل(دو راهه)  این کلید قادر به کنترل کی روشنایی از دونقطه است . مدار کلید تبدیل برای کنترل یک یا…

رشته برق

مدار کلید دو راهه یک پل (آموزش برق کشی ساختمان بطور کامل)


مدار کلید دو راهه یک پل مدار کلید دوبل یا دوپل (دو خانه) برای کنترل دو یا دو گروه لامپ از یک محل با امکان فقط قطع…

مدار کلید یک پل
سیم کشی ساختمان

مدار کلید یک پل (آموزش سیم کشی ساختمان بطور کامل و جامع)


مدار کلید یک پل مدار کلید یک راهه برای کنترل یک یا چند لامپ از یک محل استفاده می شود . کلید یک پل با امکان قطع…