قراردادها و نامه ها

5مطلب موجود می باشد.
قرارداد كار موقت
قراردادها و نامه ها

نمونه قرارداد کار موقت | شب پر


قرارداد کار موقت نمونه ۱ قرارداد کار موقت  بر اساس مفاد ماده دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران، این قرارداد کار بین شرکت …………………… (سهامی خاص) که…

نمونه قرارداد كار
قراردادها و نامه ها

نمونه قرارداد کار | شب پر


نمونه قرارداد کار  بر اساس مفاد ماده دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران، این قرارداد کار بین ……….. که در این قرارداد به اختصار«کارفرما» نامیده می شود و…

قرارداد تامين اتومبيل
قراردادها و نامه ها

نمونه قرارداد تامین اتومبیل و توافق نامه | شب پر


« قرارداد تامین اتومبیل »  قراردادذیل فی مابین …………………. به نمایندگی آقای ………………  بعنوان کارفرما  از یک طرف و آقای …………………   فرزند ………  دارای شناسنامه شماره  ……………..

قرارداد مساقات
قراردادها و نامه ها

نمونه قرارداد مساقات | شب پر


قرارداد مساقات : مساقات به معنای آب دادن و سیراب کردن بوده و قراردادی میان صاحب درختان یا باغستان، با عامل است که متعهد می‌شود به درختان…

قرارداد چاپ كتاب
قراردادها و نامه ها

نمونه قرارداد چاپ کتاب | شب پر


 ( قرارداد چاپ کتاب ) بین خانم/آقای ……………… فرزند ……………… دارای شناسنامه شماره  ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن ………………………………………………………………………………………………………. و خانم/آقای ……………… فرزند ……………… دارای…